Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua

ТОВ «ЕНЕРГОБІОРЕСУРС», код ЄДРПОУ 37462646, м.Хмельницький, пров.Проїзжий, буд.10

Товарна біржа „Подільська” оголошує про проведення аукціону по реалізації:

МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ та належить ТОВ «ЕНЕРГОБІОРЕСУРС», код ЄДРПОУ 37462646, м.Хмельницький, пров.Проїзжий, буд.10. А саме:

 

ЛОТ №1 Транспортний засіб RENAULT TRAFIC 1870. 2005 р.в., д.н.з. ВХ7012СН, ідентифікаційний номер (VIN) VF1FLABA55Y095841. Транспортний засіб розомплектований, потребує відновлюваного ремонту. Майно знаходиться за адресою: м.Хмельницький, пров.Проїзжий, буд.10. Стартова вартість 13473,10 грн.

Можливість зниження вартості на повторному аукціоні –25%.

 

Дата, час та місце проведення аукціону -  25.06.2021р, о 11.00 год за адресою м. Хмельницький,  вул. Героїв Майдану,10.

Час ознайомлення з майном кожного робочого дня за місцем знаходження об’єкту. Гарантійний внесок – 10%  від стартової вартості, реєстраційний внесок 17,00 грн, які вносяться на наступні реквізити : код 32452151 р/р UA783006140000026002000011835 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк», МФО 300614.

Переможцю буде надана податкова накладна. Останній термін подачі заявок -  за один день до дати проведення аукціону.

Місцезнаходження організатора аукціону - 29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану (Театральна), 10 т. ( 0382) 65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11 ,т./факс  (0382) 795-801 , час роботи 9.00-18.00год. Оголошення розміщено на веб-сторінці birzha.km.ua. Додаткова інформація за вказаними телефонами та на сайті біржі.

 

 

 

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ №______

майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі 

Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький

______________________ 2021 року

 

ПРОДАВЕЦЬ / Контролюючий орган Головне управління ДФС у Хмельницькій області в особі ________________________________, що здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого Платника податків – ____________________,  від імені якого діє брокер ТОВ «Експерт», в особі директора Малюти Наталії Володимирівни, що діє на підставі Статуту та Договору-доручення на продаж заставного майна на аукціоні від ______________,  з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________, з іншої сторони,

у відповідності до положень статті 95 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» від 29.12.2010 р. №1244 (із змінами), Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. №571 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1850/24382, уклали цей договір про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.  Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві майно, а Покупець зобов’язується сплатити ціну його продажу та прийняти майно –

 

 

 1. Відчуження майна шляхом його продажу на цільовому аукціоні здійснюється в рахунок погашення податкового боргу платника податків на підставі постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 15.10.2015 р. за справою №822/3018/15, про надання дозволу на погашення суми податкового боргу платника податків за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
 2.         Податкова застава на майно оформлена актом опису активів, на які поширюється право податкової застави №__ від ___________ р., та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від __________ р., номер запису _____________
 3. Право власності на майно підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно серії ___№________ від ____________ р., виданим _______________________
 4. Право на придбання майна Покупець набув за результатами аукціону, проведеного ____________ р. Організатором аукціону – Товарна біржа «Подільська», за ціною продажу майна у розмірі, вказаному в пункті 2.1 договору, згідно протоколу №_________ проведення аукціону, який є підставою для укладення цього договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Продаж майна вчинено за ціною у розмірі ______________________, що склалася за результатами проведеного аукціону.
 2. . Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту укладення цього договору сплатити на поточний рахунок Організатора аукціону №26002000011835 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, отримувач – ТБ «Подільська», код ЄДРПОУ32452151, у якості оплати за придбане майно суму у розмірі____________________________________________ у т.ч. ПДВ, яка дорівнює різниці між ціною продажу майна у розмірі, вказаному в пункті 2.1 договору, та сумою гарантійного внеску у розмірі 10 (десяти) відсотків початкової ціни продажу майна – ________________________________, сплаченого Покупцем до початку аукціону на поточний рахунок Організатора аукціону, який зараховується Покупцеві в рахунок ціни продажу майна.
 3. Організатор аукціону не пізніше наступного робочого дня з дати зарахування на поточний рахунок Організатора аукціону належної суми грошових коштів від Покупця відповідно вимогам пункту 2.2 договору перераховує на рахунок, відкритий в органах Державного казначейства, ціну продажу майна у розмірі, вказаному в пункті 2.1 договору, за вирахуванням суми вартості послуг Організатора аукціону.
 4. Усі розрахунки, що передбачені умовами цього договору, провадяться шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у національній валюті України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків і має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов’язків.
 2. Продавець зобов’язаний:
  1. Забезпечити передання Платником податків Покупцеві майна за актом приймання-передачі у встановлений цим договором строк. До цього моменту Платник податків відповідає за зберігання майна та ризик випадкового знищення або пошкодження майна.
 3. Покупець зобов’язаний:
  1. Сплатити у повному обсязі належну суму грошових коштів за придбане майно у встановлений цим договором строк.  
  2. Прийняти майно за актом приймання-передачі у встановлений цим договором строк. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна переходить до Покупця з моменту прийняття майна.
  3. Здійснити державну реєстрацію права власності на майно в установленому чинним законодавством України порядку тільки після сплати Покупцем у повному обсязі належної суми грошових коштів за придбане майно у встановлений цим договором строк.
  4. Набути (оформити) у встановленому чинним законодавством України порядку право користування (оренди) відповідною земельною ділянкою, на якій розташовано майно.
  5. Дотримуватись санітарно-технічних, екологічних та інших норм законодавства України при експлуатації майна та прилеглої території.

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

4.1 Передача майна Платником податків і прийняття майна Покупцем здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати зарахування на рахунок, відкритий в органах Державного казначейства, належної суми грошових коштів відповідно вимогам пункту 2.3 договору, та засвідчується актом приймання-передачі. Акт приймання-передачі укладається в 3 (трьох) автентичних примірниках по одному примірнику для Продавця, Покупця та Платника податків, підписується Платником податків і Покупцем та скріпляється їх печатками.

 1. Право власності на майно виникає у Покупця після укладання цього договору і сплати у встановлений цим договором строк у повному обсязі належної суми грошових коштів за придбане майно та у випадках, передбачених чинним законодавством України, з моменту державної реєстрації права власності на майно в установленому чинним законодавством України порядку

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього договору, сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України та цим договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.
 2. У разі, якщо Покупець не сплатить у встановлений строк у повному обсязі належної суми грошових коштів за придбане майно відповідно вимогам пункту 2.2 договору, про що Організатор аукціону повідомляє Продавця не пізніше наступного робочого дня з дати настання відповідної події, Продавець вживає заходів щодо вимоги виконання Покупцем цього договору, а у разі неможливості – Продавець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця та Організатора аукціону. В даному випадку, результати аукціону підлягають анулюванню (скасуванню) – аукціон визнається таким, що не відбувся. При цьому, сума гарантійного внеску Покупцеві не повертається та Покупець позбавляється права на подальшу участь у придбанні майна.
 3. Організатор аукціону не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Сторонами умов цього договору.
 4. Сторони погодились, що сторона звільняється від відповідальності за порушення умов цього договору, якщо доведе, що порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), до яких належать будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо сторін характеру, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), такі як: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки), нормативно-правові акти або рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування (законодавчої, виконавчої та судової влади, органів прокуратури тощо), які унеможливлюють виконання сторонами цього договору або тимчасово прямо перешкоджають такому виконанню. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана у розумний строк з моменту їх виникнення повідомити іншу сторону про наявність форс-мажорних обставин, їх вплив на виконання цього договору, підтверджуючи це відповідними документами. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі сторін про неможливість виконання прийнятих за цим договором зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, позбавляє сторону посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання зобов’язань за цим договором на строк, що відповідає часу дії вказаних обставин та потрібному для подолання їх наслідків.

6. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

 1. Продавець свідчить про відсутність зареєстрованих обтяжень (обмежень) щодо розпорядження майном (арештів чи заборони, прав третіх осіб на майно тощо), окрім податкової застави, судові спори щодо майна не ведуться.
 2. Продавець свідчить, що незастережних недоліків, які значно знижують цінність майна або можливість його використання за цільовим призначенням, немає, від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення.
 3. Покупець свідчить, що майно ним оглянуто. Покупець не має претензій до Продавця, Платника податків щодо якісних характеристик майна (недоліків), у тому числі щодо прихованих недоліків майна, які можуть бути виявлені тільки після всебічного обстеження профільними фахівцями та оформлення відповідного висновку.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами за цим договором і які не врегульовані його умовами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів, а в разі недосягнення згоди – підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і скріплення їх печатками.
 2. Зміни до цього договору вносяться за згодою сторін та оформлюються додатковим договором, який укладається в такій самій формі, що й цей договір.
 3. Додаткові договори та додатки до цього договору є його невід'ємною складовою частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками.
 4. Всі повідомлення, інформація і документи за цим договором мають бути вчинені у письмовій формі та надіслані засобами поштового зв’язку рекомендованим чи реєстрованим поштовим відправленням або кур’єрською доставкою, або доставлені (вручені) особисто за зазначеними адресами сторін.
 5. Покупець зобов’язаний сплатити збір з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 1 (одного) відсотку від ціни продажу майна.
 6. Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.
 7. Договір укладений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою у 5 (п’яти) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Продавця, Покупця, Платника податків, Організатора аукціону та державного реєстратора.
 8. В усьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ:

 

ПОКУПЕЦЬ:

ГУ ДФС у Хмельницькій області

код ЄДРПОУ 39492190

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пилипчука,17

тел.+38 (0382) 70-18-07

 

________________________

М.П.

 

 

 

БРОКЕР:

ОРГАНІЗАТОР АУКЦІОНУ:

 

ТОВ «Експерт»

код ЄДРПОУ 32402268

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький,

вул. Героїв Майдану, буд.10

тел.+38 (0382) 65-0513

Директор

________________________Н.В.Малюта

М.П.

ТБ «Подільська»

код ЄДРПОУ 32452151

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький,

вул. Героїв Майдану, буд.10

тел.+38 (0382) 795801

Директор

________________________О.С. Бацура

М.П.

 

Договір купівлі-продажу зареєстрований

в реєстрі ТБ «Подільська» за №______________

від «___» _____________2021р.

 

ПДАТНИК ПОДАТКІВ:

 

 

Директор

________________________

М.П.

 

 

 

 

 

 • Дата проведення торгів: 25.06.2021
 • Ціна: 13473.10 грн.
 • Перелік документів:

  Для участі в аукціоні необхідно подати на біржу наступні документи:

   

  Для юридичної особи:

   

  1. Заява на участь в торгах (аукціоні) (встановленої форми);

  2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

  3. Копія довідки статистики з ЄДРПОУ;

  4. Копія Статуту;

  5. Копія документа, який підтверджує повноваження керівника (протокол про обрання, наказ про призначення, контракт);

  6. Копія рішення уповноваженого органу юридичної особи про купівлю майна

   

  Всі копії документів завіряються підписом керівника та печаткою підприємства

   

  1. Паспорт уповноваженої особи, що прийматиме участь в торгах (аукціоні);
  2. Довіреність на участь в торгах (аукціоні) (оформляється на фірмовому бланку, з зазначенням всіх реквізитів підприємства, у тексті вказується про надання права повіреному приймати участь в торгах (аукціоні), права подавати та підписувати документи, заяви, протоколи торгів та ін.);
  3. Квитанції про сплату гарантованого та реєстраційного внесків.

   

   

   

  Для фізичної особи:

   

    1.  Заява на участь в торгах (аукціоні) (встановленої форми);

  1. Паспорт;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  3. Квитанції про сплату гарантованого та реєстраційного внесків.

   

  Для представлення інтересів фізичної особи  на аукціоні її представником, подається нотаріально посвідчена Довіреність.