Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua

Регламент організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на товарній біржі «Подільська» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням біржового комітету
ТБ «Подільська»
Протокол № 1 від 11 січня 2017 року
Голова біржевого комітету _________О.С.Бацура

 

Регламент
організації та проведення аукціонів з продажу
необробленої деревини

1. Загальні положення
1.1. Регламент підготовки та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини розроблений відповідно до закону України " Про товарну біржу" ,  Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини , затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007р. № 42, Правил біржової торгівлі на ТБ «Подільська»
1.2. Даним регламентом регулюється підготовка та проведення на товарній біржі «Подільська» аукціонів з продажу необробленої деревини , умови участі в них покупців, порядок розрахунків та документальне оформлення укладених угод.
1.3.Учасниками торгів є Продавці та Покупці .
1.4. Покупцями необробленої деревини на аукціоні можуть бути суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності - резиденти України , які бажають придбати необроблену деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації , або щодо яких не порушено справи про банкрутство, а також мають власне деревообробне виробництво.
1.5. Покупцями технологічної сировини , балансів та сировини для виготовлення лущеного шпону можуть бути лише суб"єкти господарської діяльності, які мають власне плитне , фанерне та целюлозно-паперове виробництво - на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Перелік Учасників спеціалізованих торгів визначається Міністерством промислової політики України
1.6. Продавцями на аукціоні є постійні лісокористувачі , які здійснюють заготівлю деревини на території України в порядку , встановленому законодавством України.
1.7. Дія цього Регламенту не поширюється на реалізацію:
дров паливних;
деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази
( будівництво , ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів;
деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів;
деревини, використання якої передбачено колективними договорами;
деревини для індивідуального ремонту та будівництва , згідно з поданими заявами;

1.8. Не реалізована на аукціонах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами , не нижчими від тих , які склалися на останньому аукціоні.

1.9 Для організації та проведення аукціону створюється Аукціонний Комітет у кількості не менше ніж 5 (п’ять ) осіб.

1.10 У цьому Положенні вживаються терміни у такому значенні:

аукціон – спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим Положенням;

необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки.

організатор аукціону – біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини;

учасники аукціону –  продавець та покупець;

продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством;

покупець – суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;

пропозиція з продажу необробленої деревини – документ, що надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики та мінімальна ціна;

лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно чинних державних стандартів, що пропонується для продажу на аукціоні;

крок аукціону – величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;

аукціонна сесія –  кількість днів, протягом яких проводиться аукціон;

спеціалізовані торги – біржові торги за участю виключно суб’єктів господарської діяльності, які мають власне целюлозно-паперове і фанерне виробництво, та виробництво по виготовленню деревних плитних матеріалів.

 

2. Організація аукціонів.

2.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.

2.2.  Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів.

   2.3. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається в розмірі транспортної партії або кратний її. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.

2.4. Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній (проміжний, нижній) склад продавця.

   2.5. На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж, біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.

   2.6. З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення аукціону оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення та загальнодержавного значення для спеціалізованого аукціону, також на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

2.7. Організаційне проведення аукціонних торгів здійснює Біржа, яка організовує:
реєстрацію заявок від покупців на участь в аукціоні;
формування бюлетенів аукціонних торгів;
реєстрацію учасників торгів в день його проведення та видачу учасникам карток-ідентифікаторів з номером, що відповідає номеру реєстрації заявки;
оформлення та реєстрацію аукціонних свідоцтв переможців.

2.8. Для участі в аукціоні Покупці подають біржі заявки, встановленою біржею форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. В заявці, що надається Біржі Покупцем, зазначається сортимент та кількість необробленої деревини відповідно до лотів аукціонного бюлетеня, на яку Покупець може укласти договори купівлі-продажу з продавцями;

2.9. Прийом заявок Біржею на участь в аукціонах починається з дня публікації офіційного повідомлення про проведення аукціонів за адресами опублікованими в засобах масової інформації і на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет.

2.10. Заявка подається з наступними документами:
- нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);
- нотаріально засвідчені копії установчих документів;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;
- документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

2.11. Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

2.12.  Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.

2.13. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня. Прийом заявок на участь в торгах припиняється за один день до їх проведення.

2.14. Заявки на участь в аукціоні реєструються Біржею в журналі реєстрації заявок.

2.15. Покупець сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від початкової вартості обсягу купівлі необробленої деревини зазначеного в його заявці (згідно Аукціонного бюлетеня), не пізніше 15-00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону на рахунок біржі.

2.16. Біржа має право відмовити покупцям в участі в аукціонних торгах або в реєстрації учасників, якщо вони не виконали умови п.п. 2.10., 2.11., 2.12, або перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації.

3. Порядок  проведення аукціону.

3.1. Загальні умови та вимоги до проведення аукціонних торгів:
-         нікому з учасників аукціону не надаються переваги;
-         ціни на аукціоні формуються вільно.
3.2. У день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за 2 години і закінчується за 10 хвилин до початку аукціонних торгів, з одночасним присвоєнням кожному учаснику відповідного номера та видачею картки-ідентифікатора.

3.3. Біржа реєструє учасників (уповноважених осіб) тільки при умові надходження на рахунок Біржі суми гарантійного внеску. В разі, якщо на час, відведений на реєстрацію учасників аукціону, гарантійний внесок від покупців не надійшов на рахунок Біржі, їх уповноважені особи не реєструються та не допускаються до участі в аукціоні.
3.4. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціонних торгів, під час реєстрації пред’являє доручення відповідного зразка, паспорт або документ, який засвідчує особу.

3.5. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді лотів.

3.6 Під час проведення аукціону ціна за кубічний метр необробленої деревини змінюється тільки відповідно до кроку аукціону – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.

3.7. Учасник-покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсяг, визначений у заявці на купівлю.

3.8. Торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається біржею, умов проведення аукціону, правил поведінки.

3.9  По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву продавця, позиції аукціонного бюлетеня, переліку продукції , що входить в запропонований лот,  її обсягу, початкової ціни лоту та кроку аукціону.

3.10 Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Якщо інших покупців немає, учасник вважається переможцем після оголошення ведучим: лот № __  , за ціною ___ проданий учаснику № __. Інформація про переможця заноситься до протоколу аукціонних торгів.

3.11. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідно до кроку торгу.

3.12. Учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу.

3.13. Під час торгу між учасниками, у разі перевищення початкової ціни лоту більш ніж на 15 відсотків, ліцитатор має право призупинити торг між учасниками та провести з ними консультації. У разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, Продавець має право зняти зазначену позицію з торгу.

3.14. Лот, що знято з торгу, виставляється в цей же день на аукціонні торги, при цьому учасники, яки спричинили необґрунтоване зростання ціни, до торгу по цій позиції не допускаються.
3.15. Якщо лот залишився непридбаним, він знімається з аукціону або за пропозицією Виконавця вартість лота знижується і він в цей же день виставляється на аукціонні торги за новою ціною, торги по яких проводяться у відповідності з пунктами 3.9., 3.10., 3.11.

3.16. Якщо після запропонованого зниження ціни покупців не виявилось, лот знімається з торгу.

3.17. Під час проведення аукціонних торгів біржею ведеться протокол аукціону, до якого заноситься інформація про хід торгу та результати продажу відповідних лотів необробленої деревини.

3.18. За результатами аукціону Біржа готує підсумковий протокол аукціону з продажу необробленої деревини.

3.19 За рішенням ліцитатора під час аукціонних торгів по певному лоту в залі можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також запрошені організатором особи, які не є учасниками аукціону, при умові їх невтручання у хід аукціону.
На аукціоні можуть бути присутні й інші особи, які сплатили реєстраційні внески і не приймають участі у торгах по виставлених лотах.

3.20. Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву тривалістю до 15 хвилин.

3.21. Всі дискусії та суперечки з ведення аукціону ліцитатор розв'язує безпосередньо в процесі аукціонних торгів.

3.22. Під час проведення аукціонних торгів (від моменту їх початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:
ведення розмов учасниками торгів та запрошеними особами;
втручання будь-яким способом в торги особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;
переміщення по залу торгів без дозволу ліцитатора;
ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапис, фотографування процесу торгів;
відмова підписати аукціонне свідоцтво;
здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.
3.23. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
 усно попередити учасника торгів чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожен вид порушень;
 вимагати від учасника торгів чи запрошеної особи покинути зал торгів за неодноразове порушення порядку торгів;
 припинити торги по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту;
3.24. За поданням ліцитатора  ТБ «Подільська»має право:
-  накласти на учасника аукціону штраф в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту - за неодноразове порушення порядку;
- накласти на учасника торгів штраф в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту за відмову підписати аукціонне свідоцтво,  та (або) відмову оплатити укладену угоду.
 -  накласти на учасника торгів штраф в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту за відмову від участі в аукціоні.

4.     Порядок оформлення договорів купівлі-продажу

4.1.  Після проведення аукціонних торгів, Біржа на підставі підсумкового протоколу готує на кожний проданий лот свідоцтво переможця за встановленою біржею формою у трьох примірниках, один з яких передається Покупцеві відповідного лота, один залишається Біржі, один надається Замовнику.

4.2. На підставі одержаних свідоцтв учасники-переможці торгів зобов’язані протягом п’яти  робочих днів укласти з продавцями необробленої деревини договори купівлі-продажу.
4.2.1 Оформлення Договорів купівлі продажу здійснюється Біржею
4.2.2 Згідно Закону України «Про товарну біржу» вказані договори підлягають реєстрації на біржі, за що останньою стягується з Покупців плата в розмірі 100,00 гривень за одну біржеву угоду

4.3. Виконання пп. 4.1 - 4.2. є обов’язковими для заключення договорів купівлі -продажу.

5. Порядок розрахунків.
5.1. За організацію та проведення аукціону , з покупців, справляється винагорода у розмірі 0,5 %  від суми придбаних лотів, що стягується Біржою на свою користь з гарантованого внеску.
 5.2. Переможцю аукціону сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаної деревини. Біржа протягом одного робочого дня після укладення договору купівлі-продажу перераховує суму гарантійного внеску Продавцю.
5.3 Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону протягом 3-х банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця та осіб, на яких накладено штраф у розмірі гарантійного внеску. Особи, на яких накладено штраф у розмірі частини гарантійного внеску, отримують суму гарантійного внеску з відрахованою сумою штрафу.

5.4 При поверненні гарантійних внесків заявникам кошти перераховуються на власний поточний рахунок заявника, вказаного в заявці.

5.6. Вартість придбаної необробленої деревини оплачується Покупцем Продавцю у порядку, передбаченому Договором купівлі-продажу.

5.7 У випадку не оплати Переможцем аукціону вартості придбаної необробленої деревини згідно Договору  купівлі-продажу, гарантований внесок Покупцю не повертається та залишається на рахунку Продавця.
5.8 Якщо переможці торгів не виконали умови договорів купівлі-продажу необробленої деревини або здійснили експорт необробленої деревини, закупленої за цими договорами , такі переможці торгів не допускаються до участі в аукціонних торгах на наступний квартал і гарантований внесок їм не повертається та залишається на рахунку Продавця.

 

6. Визнання аукціону таким, що не відбувся.
6.1. Аукціон може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
·         відсутності Покупців
·         якщо порушений порядок проведення аукціону, передбачений цим Регламентом;
·         якщо є обґрунтовані підстави вважати, що серед учасників аукціону існує змова щодо ціни виставлених лотів , або ж стало відомо про змову між учасниками і особою, яка проводить аукціон.
6.2. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймає аукціонний комітет на підставі подання ліцитатора або учасників аукціону.

 

  • Додаткова інформація: Docx